Investors Zone
過去/現在/未來 專注創造利潤
Investors Zone
過去/現在/未來 專注創造利潤
股價與股利
股價資訊
證券櫃檯買賣中心
  1. 選擇「上櫃股票市況報導」 
  2. 選擇「基本市況報導網站」 
  3. 選擇「個股行情查詢」 
  4. 輸入公司代號:4127

股東股利發放相關資訊
年度現金股利股票股利
盈餘公積合計盈餘公積合計
2020000000
2019000000
2018000000
2017000000
20160.300.3000
20150.700.7000
2014101000
20130.200.2000
2012000000
2011000000
20100.200.2000
20090.1500.15000
20080.100.10.400.4
20070.500.5000
20060.500.5101
20050.500.5000
20040.500.5000
2003000000
20020001.501.5
累計4.6504.652.902.9